Telerau ac amodau

Trwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, rydych chi y cwsmer yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn ac yn cytuno i gadw atynt.

Mae'r gwasanaeth o dan berchnogaeth ac yn cael ei weithredu gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), Asiantaeth Weithredol o'r Adran Drafnidiaeth.

Mynediad at y Gwasanaeth

Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu i unigolion geisio am gopi dyblyg o Dystysgrif Cofrestru Cerbyd (V5CW) ar-lein. Yn y dyfodol, gallai gwasanaethau a nodweddion ychwanegol gael eu hychwanegu.

Dylech chi geisio cael mynediad at y gwasanaeth hwn os ydych chi wedi'ch awdurdodi i wneud hynny'n unig, hynny yw rydych chi'n gweithredu ar ran y ceidwad cofrestredig.

Bydd angen y rhif cofrestru cerbyd arnoch chi, Rhif Adnabod y Cerbyd (VIN), cyfenw neu enw busnes a chod post er mwyn cael mynediad at y gwasanaeth hwn.

Bydd y gwasanaeth hwn yn hygyrch i bob unigolyn sy'n dymuno ceisio am gopi dyblyg o Dystysgrif Cofrestru Cerbyd (V5CW) o 7am i 8pm. (gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc)

Costau

Fel arfer bydd cost o £25.00 yn gysylltiedig â’r gwasanaeth hwn.

Mae DVLA yn cadw'r hawl i ddiwygio cost y gwasanaeth hwn heb rybudd blaenorol.

Terfyniad

Mae DVLA yn cadw'r hawl i derfynu'r gwasanaeth hwn ar unrhyw adeg ac heb rybudd blaenorol.

Parhad y gwasanaeth

Lle'n bosibl, bydd DVLA yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau nad oes toriad ym mharhad gwasanaeth a bydd ond yn gwneud newidiadau yn ôl y gofyn. Gallai fod gofyn am doriad mewn gwasanaeth ar achlysuron lle mae angen gweithredu diweddariadau hanfodol i'r gwasanaeth.

Ymwadiad

Nid yw DVLA yn derbyn atebolrwydd am golled neu ddifrod a achosir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth hwn, boed yn uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, wedi'i achosi gan gamwedd, toriad contract neu fel arall, mewn cysylltiad â'n gwasanaeth, ei ddefnydd, yr anallu i'w ddefnyddio, neu ganlyniadau'r defnydd o'n gwasanaeth, unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig ag ef ac unrhyw ddeunyddiau sy'n cael ei bostio arno.

Mae hyn yn cynnwys colli:

  • incwm neu refeniw
  • busnes
  • elwau neu gontractau
  • arbedion a ragwelir
  • data
  • ewyllys da
  • eiddo diriaethol
  • amser rheolaeth neu swyddfa wedi’i wastraffu

Mae gwefannau neu dudalennau gwe y mae'r gwasanaeth hwn yn gysylltiedig â hwy at ddibenion gwybodaeth yn unig.

Nid yw DVLA yn rheoli, ategu, noddi na chymeradwyo cynnwys ar y fath wefannau neu dudalennau, ac eithrio lle mae'n cael ei ddatgan yn unswydd fel arall.

Nid yw DVLA yn derbyn cyfrifoldeb dros atebolrwydd am unrhyw golledion neu gosbau a achosir o ganlyniad i'ch defnydd o unrhyw ddolenni neu ddibyniaeth ar gynnwys unrhyw wefan neu dudalennau gwe mae'r gwasanaeth hwn yn gysylltiedig â hwy.

Cwcis a Phreifatrwydd

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi yn unol â’n polisi preifatrwydd a’n polisi cwcis. Cyfeiriwch at y polisïau hyn am wybodaeth ychwanegol.

Diogelu rhag feirws

Bydd DVLA yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o gynhyrchu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi, y cwsmer gymryd eich rhagofalon eich hun i sicrhau bod y broses a ddefnyddiwch i gael mynediad at y gwasanaeth hwn ddim yn eich gwneud chi, y cwsmer yn agored i risgiau feirysau, cod cyfrifiadur maleisus neu ffurfiau eraill o ymyrraeth a allai ddifrodi'ch dyfais.

Nid yw DVLA yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, tarfu na difrod i'ch data neu i'ch dyfais a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r gwasanaeth hwn.

Feirysau, hacio a thramgwyddau eraill

Os ydych chi, y cwsmer yn camddefnyddio'r gwasanaeth trwy gyflwyno feirysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall yn fwriadol sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnegol, neu'n ceisio cael mynediad heb ei awdurdodi at y gwasanaeth neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata gysylltiedig â DVLA, yn ymosod ar ein gwasanaeth trwy ymosodiad gwadu gwasanaeth neu ymosodiad gwadu gwasanaeth wedi'i dosbarthu, byddech chi, y cwsmer yn cyflawni tramgwydd troseddol o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Bydd DVLA yn adrodd am unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi cyfraith perthnasol a gallai gydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi iddynt.

Hawlfraint ac atgynhyrchu

Mae'r deunydd wedi'i gynnwys ar y wefan hon yn ddarostyngedig i ddiogelu hawlfraint y Goron oni bai y dangosir fel arall. Darllenwch dudalen hawlfraint y goron am ragor o wybodaeth.

Ni chaniateir i chi, y cwsmer addasu neu ddiwygio'r wybodaeth, bydd unrhyw ymgais i wneud hynny'n gyfystyr â thorri’r telerau ac amodau hyn.

Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n adnabod DVLA yn farciau perchnogol DVLA. Ni chaniateir copïo logos DVLA a/neu logos trydydd parti eraill trwy'r safle hwn heb gymeradwyaeth flaenorol gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Newidiadau

Mae DVLA yn cadw'r hawl, wrth ei ddisgresiwn, i wneud newidiadau i unrhyw ran o'r gwasanaeth hwn, y wybodaeth, neu'r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg. Pe byddai DVLA yn newid y telerau ac amodau hyn, bydd copi wedi'i ddiweddaru yn cael ei ddarparu ar y dudalen hon.

Toradwyedd

Os yw unrhyw un o'r termau ac amodau hyn yn cael eu barnu i fod yn annilys, anorfodadwy neu anghyfreithlon am unrhyw reswm, bydd y telerau ac amodau sy'n weddill fodd bynnag yn parhau mewn grym llawn.

Os yw DVLA yn ildio unrhyw hawliau ar gael iddi o dan y telerau ac amodau hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y bydd yr hawliau hynny'n cael eu hildio'n awtomatig ar unrhyw achlysur arall

Digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth DVLA

Nid yw DVLA yn derbyn atebolrwydd ar gyfer unrhyw fethiant i gydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn lle mae'r fath fethiant oherwydd amgylchiad y tu hwnt i'w rheolaeth resymol. Os yw DVLA yn ildio unrhyw hawliau sydd ar gael iddi o dan y telerau ac amodau hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu bod yr hawliau hynny'n cael eu hildio'n awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Deddf lywodraethu

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan a'u dehongli yn unol â deddfau Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i farnwriaeth unigryw Llysoedd Lloegr a Chymru.